Oferta

Geologia inżynierska i geotechnika
Oferujemy usługi związane z projektowaniem i dokumentowaniem prac geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich. Wykonujemy m.in.:

 • badanie gruntu pod budynek
 • doradztwo przy zakupie terenów inwestycyjnych
 • projekty robót geotechnicznych
 • projekty robót geologiczno-inżynierskich
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne
 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • wiercenia geologiczne
 • sondowania CPT CPTU DPL DPH DPSH SLVT DMP
 • badania laboratoryjne gruntów
 • badania dla przydomowej oczyszczalni ścieków
 • badania gruntu pod pompy ciepła
 • odbiory wykopów fundamentowych
 • badania stanu zagęszczenia gruntu
 • nadzór geotechniczny
 • badania laboratoryjne gruntów (cech fizycznych i mechanicznych) oraz wód (agresywność do betonu i stali)

Prace geotechniczne wykonujemy w oparciu o normy polskie i europejskie Eurokod 7.

Geofizyka
Wykonujemy:

 • sondowanie i profilowanie elektrooporowe
 • badania georadarem
 • poszukiwanie warstw wodonośnych – najkorzystniejszej lokalizacji studni

Hydrogeologia
Oferujemy kompleksowe prace w celu wykonania:

 • ocen ryzyka dla ujęć wód podziemnych
 • dokumentacji stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • projektów i dokumentacji hydrogeologicznych
 • operatów wodnoprawnych
 • opinii i ekspertyz hydrogeologicznych

Ochrona środowiska
Oferujemy opracowania związane z oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko naturalne oraz przeciwdziałaniu jego negatywnym wpływom. Wykonujemy:

 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
 • ocena aktualnego stanu środowiska wodno-gruntowego
 • raporty początkowe
 • operaty wodnoprawne
 • rekultywacje terenów zdegradowanych
 • monitoringi środowiska
 • badania zanieczyszczenia gruntów i wód
 • badania terenów pod kątem występowania ewentualnych zanieczyszczeń (ropopochodne, metale ciężkie oraz inne)
 • badania w akredytowanym laboratorium na zanieczyszczenia gruntów i wód, wraz z poborem próbek i opracowaniem
 • raporty z badań stanu środowiska zawierający informacje na temat sposobu, czasu i kosztów rekultywacji gruntów i wód
 • projekty planu remediacji do RDOŚ o uzyskanie decyzji środowiskowej
 • programy ochrony środowiska
 • plany gospodarki odpadami

Współpracujemy z akredytowanym laboratorium oraz posiadamy certyfikat akredytowanego poboru próbek gruntów i wód gruntowych

Uprawnienia (w całości lub Posiadamy uprawnienia geologiczne wydane przez Ministra Środowiska kategorii:

     II – poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów złóż kopalin

     IV- poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych (zobacz załącznik?);

     V – poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych

     VI -określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych i budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni, poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także podziemnego składowania dwutlenku węgla;

     VII- określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego;